Trwa serwis sklepu, sprzedaż została chwilowo wstrzymana.
Przepraszamy i zapraszamy wkrótce.

Najczęściej kupowane

Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi

Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi

od 1,01 /szt.
Szczegóły »
Uwaga! Prom. lase. Unikać wiązki laser. Urządz. laser. kl 3b

Uwaga! Prom. lase. Unikać wiązki laser. Urządz. laser. kl 3b

od 1,24 /szt.
Szczegóły »
Uwaga! Elementy ruchome

Uwaga! Elementy ruchome

od 1,01 /szt.
Szczegóły »

Ostatnio oglądane

Nie znaleziono produktów.

Polityka prywatności

§ 1

Wstęp

 

1.       Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez PSPG (zdefiniowane poniżej) Państwa danych osobowych oraz stosowaniem plików cookies przez stronę internetową www.hipermarketbhp.pl

2.       Wszelkie słowa i wyrażenia użyte w Polityce i zaczynające się wielką literą będą miały znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie zamieszczonym pod adresem https://www.hipermarketbhp.pl/regulamin/

 

§ 2

Administrator danych

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest PSPG Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 227 e, 05-092 Łomianki-Kiełpin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KS, pod numerem KRS: 0000260953 telefon: +48 22 751 21 09, adres mailowy hiper@pspg.net zwana dalej „PSPG

2.       PSPG informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Klienci Hipermarketu” w stosunku do którego został złożony wniosek o rejestrację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3.       PSPG powołała Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z czym ABI wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”)

 

§ 3

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

1.       Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi :

a)      konieczność Umowy Sprzedaży, jak również podjęcie działań przed zawarciem Umowy Sprzedaży na Państwa żądanie (art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO)

b)      konieczność zrealizowania przez PSPG uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt. 2 UODO)

c)       na podstawie udzielonych przez Państwa zgód (art. 23 ust.1 pkt.1 UODO)

d)      wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez PSPG, albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), które zgodnie z art. 23 ust 4 UODO stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług PSPG oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez PSPG działalności gospodarczej.

2.       Udzielenie przez Państwa zgód, o których owa w ust. 1 pkt. c) powyżej oraz podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak Państwa zgody na przetwarzanie i odmowa podania danych oznaczonych, jako obligatoryjne uniemożliwi zawarcie Umowy Sprzedaży oraz realizację Zamówienia.

3.       Udzielona zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt. c) niniejszego paragrafu może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte zarówno samodzielnie przez Państwa, jak i poprzez przesłanie do PSPG żądania w tym zakresie na adres hiper@pspg.net .

 

§ 4

Cel i zakres przetwarzania Państwa danych

1.       Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, wypełnionych formularzy oraz czynności podejmowanych w Sklepie.

2.       W celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz realizacji dostawy na Państwa adres zamieszkania PSPG przetwarza następujące Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu (na który będzie dzwonić przewoźnik realizujący Dostawę) adres e-mail (w celu przesłania Potwierdzenia Zamówienia oraz informacji o jego statusie) adres zamieszkania (w tym nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto), a w przypadku Kupującego nie będącego Konsumentem również nazwę firmy oraz numer NIP.

3.       W przypadku wyboru Dostawy na adres inny niż podany w Formularzu Zamówienia w celu realizacji Dostawy niezbędne będzie podanie przez Państwa adresu, pod którym chcecie odebrać Towar (w tym nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto), aby przewoźnik mógł dostarczyć Towar pod wskazany adres.

4.       Dane osobowe, o których mowa w ust. 2-4 niniejszego paragrafu będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt a) lub § 3 ust. 1 pkt b) Polityki.

5.       PSPG będzie przetwarzać Państwa adres e-mail w celach marketingowych na w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt c) i § 3 ust. 1 pkt d) Polityki.

§ 5

Udostępnienie

1.       Państwa dane osobowe zostaną udostępnione wybranemu przez Państwa przewoźnikowi w celu realizacji Dostawy.

2.       Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

§ 6

Uprawnienia

1.       Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.

2.       Macie Państwo prawo uzyskać od PSPG następujące informacje:

a)      o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru,

b)      od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,

c)       o źródle z którego pochodzą Państwa dane,

d)      o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane

3.       Ponadto na Państwa żądanie PSPG, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.       Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez PSPG w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO jesteście Państwo uprawnieni do:

a)      wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację,

b)       wniesienia sprzeciwu

5.       Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić PSPG stosowne żądanie korzystając z Danych Kontaktowych.

§ 7

Zasady ochrony danych osobowych

1.       Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.       PSPG zastosowała środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.       PSPG wdrożyła politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

4.       Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od PSPG, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

§ 8

Ciasteczka

1.       PSPG oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

2.       Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Sklepu i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl

3.       Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają PSPG określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano już stronę Sklepu (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (jaka była zawartość koszyka).

4.       PSPG korzysta z wewnętrznych plików cookies.

5.       PSPG wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

a)      zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony Sklepu,

b)      statystycznym,

c)       przystosowania strony Sklepu do Państwa preferencji

6.       PSPG może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

7.       Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

8.       PSPG wykorzystuje w celu reklamy Sklepu Google AdWards, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.

9.       W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

10.   Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Sklep może nie funkcjonować prawidłowo.

11.   PSPG korzysta z serwera, który gromadzi w logach serwera w celach statystycznych informacje dotyczące urządzenia, z którego Państwo używacie łącząc się ze Sklepem. o IP Państwa komputera

§ 9

Zmiany

1.       The PSPG zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na stronie Sklepu pod adresem https://www.hipermarketbhp.pl/polityka-prywatnosci/.

2.       Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Projekt i wykonanie Vega - tworzenie stron internetowych