Trwa serwis sklepu, sprzedaż została chwilowo wstrzymana.
Przepraszamy i zapraszamy wkrótce.

Najczęściej kupowane

Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi

Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi

od 1,01 /szt.
Szczegóły »
Uwaga! Prom. lase. Unikać wiązki laser. Urządz. laser. kl 3b

Uwaga! Prom. lase. Unikać wiązki laser. Urządz. laser. kl 3b

od 1,24 /szt.
Szczegóły »
Uwaga! Elementy ruchome

Uwaga! Elementy ruchome

od 1,01 /szt.
Szczegóły »

Ostatnio oglądane

Nie znaleziono produktów.

Regulamin

§ 1

Wstęp

1.       Regulamin (zdefiniowany poniżej) określa warunki Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy PSPG Polska sp. z o.o., z siedzibą w Łomiankach przy ulicy Warszawskiej 227 e, 05-092 Łomianki-Kiełpin (zwaną dalej „Sprzedawcą”), a Klientem.

2.       Regulamin jest wzorcem Umowy Sprzedaży.

3.       W przypadku uzgodnienia postanowień Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę i Klienta odmiennie niż w Regulaminie, postanowienia Regulaminu będą wiążące dla Sprzedawcy i Klienta w zakresie, w jakim nie będą sprzeczne z odmiennie uzgodnionymi postanowieniami Umowy Sprzedaży.

4.       Sprzedawca i Klient będą dalej zwani „Stronami”.

 

§ 2

Definicje

Wyrażenia pisane w Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:

1.       Cena – oznacza cenę, za jaką Sprzedawca przeniesie na Klienta własność danego Produktu, wyszczególnioną w Sklepie odrębnie dla każdego Produktu, w szczególności w Karcie Produktu

2.       Dostawa – oznacza usługę przewozu wraz ze wskazaniem przewoźnika i obowiązującego u niego wynagrodzenia, szczegółowo określoną w zakładce „Dostawa”

3.       Dni Kalendarzowe – oznacza kolejno następujące po sobie dni w kalendarzu

4.       Dni Robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

5.       Formularz Rejestracji – oznacza formularz znajdujący się w zakładce „Rejestracja”, który wypełnia Klient w celu założenia w Sklepie Konta (tj. zawarcia ze Sprzedawcą Umowy)

6.       Formularza Zamówienia – oznacza formularz, który wypełnia Klient w celu złożenia Zamówienia,

1.       Karta Produktu – oznacza podstronę Sklepu dedykowaną dla danego Produktu, zawierającą szczegółowe informacje o Produkcie

7.       Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej w rozumieniu art.. 33 [1] Kodeksu Prawa

8.       Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny

9.       Konsument – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

10.   Kontakt/Dane Kontaktowe – oznacza następujące dane teleadresowe Sprzedawcy:

a)      Warszawska 227e, 05-092 Łomianki

b)      Tel. +48 22 751 21 09

c)       hiper@pspg.net

d)      Fax +48 22 751 21 15

e)      Numer konta bankowego: 67 2490 0005 0000 4530 7707 2166

11.   Koszyk – oznacza specyfikację Produktów wybranych przez Klienta spośród dostępnych w Sklepie

12.   Produkt – oznacza wyrób tekstylny lub obuwie

13.   Potwierdzenie – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Kupującemu przez Sprzedawcę, po złożeniu przez niego Zamówienia, na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji lub w Formularzu Zamówienia

14.   Prawo Konsumenckie – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

15.   Regulamin – oznacza niniejszy regulamin

16.   Sklep– oznacza serwis internetowy pod adresem www.hipermarketbhp.pl za pośrednictwem którego Klient zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży

17.   Umowa Sprzedaży – oznacza umowę na podstawie której Sprzedawca przenosi na Kupującego własność Produktu i zobowiązuje do wydania Produktu, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Produkt i zapłacić Cenę,

18.   Umowa– oznacza umowę na podstawie której Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę elektroniczną polegającą prowadzeniu Konta

19.   Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży.

§ 3

Postanowienia ogólne

1.       Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.

2.       Regulamin wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny bezpłatnie na podstronie Sklepu pod adresem https://www.hipermarketbhp.pl/regulamin/  w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie, w tym w formacie pdf, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, jak również zostanie doręczony Klientowi w formacie pdf wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w załączeniu do Potwierdzenia.

3.       Sklep zapewnia narzędzia umożliwiające zawarcie Umowy oraz Umowy Sprzedaży.

4.       Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.

5.       Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane w celu korzystania ze Sklepu.

6.       Sprzedawca świadczy usługę Konta na rzecz Klientów bezpłatnie.

7.       Sprzedawca zapewnia funkcjonowanie Sklepu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja, Netscape 7.0 lub jego wyższa wersja, Mozilla 1.3 lub wyższa wersja, Google Chrome, Safari, Opera.

8.       W celu korzystania z Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

a)      urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów internetu,

b)      aktywnej skrzynki e-mail,

c)       przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z przeglądarek wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu z włączoną opcją „cookies”.

9.       Klienta obowiązuje zakaz:

a)      dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego

b)      korzystania ze Sklepu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

10.   Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

11.   Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania przez Sprzedawcę zabezpieczeń, o których mowa w ust. 10 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie przez Klienta programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci internet.

12.   Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Klienta nie jest on uprawniony do korzystania ze Sklepu.

13.   Informacje umieszczane w Sklepie przez Sprzedawcę, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 4

Zawarcie Umowy Sprzedaży

1.       Klient może dokonywać Zamówień 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.

2.       Klient może składać Zamówienia przez Formularz Zamówień lub za pośrednictwem Konta.

3.       Sprzedawca w Formularzu Zamówień oznaczył w czerwonymi gwiazdkami pola, których wypełnienie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.       W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient jest zobowiązany co najmniej:

a)      dodać Produkt do Koszyka,

b)      dokonać wyboru sposobu płatności,

c)       dokonać wyboru sposobu Dostawy,

d)      dokonać aktywacji przycisku „Zamawiam i Płacę”.

5.       Do chwili aktywacji Przycisku „Zamawiam i Płacę” Klient może dowolnie modyfikować zawartość Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie Produktów, jak również dokonywać zmiany wyboru sposobu płatności lub sposobu Dostawy.

6.       Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem z chwilą przesłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia na adres e-mail Klienta podany w Formularzu Zamówienia lub w Formularzu Rejestracji w przypadku Klientów posiadających Konto.

7.       Potwierdzenie zawiera szczegóły złożonego Zamówienia oraz Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formacie pdf.

§ 5

Umowa

1.       Klient może założyć Konto (tj. zawrzeć Umowę) 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.

2.       W celu zawarcia Umowy Klient jest zobowiązany uzupełnić w Formularzu Rejestracji pola oznaczone czerwonymi gwiazdkami oraz aktywować przycisk „Zarejestruj się”.

3.       Umowa zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem z chwilą aktywacji przycisku „Zarejestruj się”.

4.       Klient może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę poprzez wysłanie stosownego żądania Sprzedawcy na adres podany w Danych Kontaktowych.

§ 6

Wynagrodzenie i płatności

1.       Ceny wskazane w Sklepie zostały wyrażone w walucie polskiej, są wynagrodzeniem brutto i zawierają podatek VAT.

2.       Koszty Dostawy (tj. wynagrodzenie przewoźnika) nie stanowią elementu Ceny i zostały określone odrębnie dla każdego przewoźnika w rubryce oznaczonej jako „Dostawa”.

3.       Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

a)      płatność gotówką „za pobraniem”

b)      przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 67 2490 0005 0000 4530 7707 2166,

c)       płatność przelewem za pośrednictwem systemu „Przelewy 24” obsługiwanego przez DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

§ 7

Realizacja Zamówień

1.       Realizacja Zamówienia (Umowy Sprzedaży) nastąpi:

a)      niezwłocznie - w przypadku wyboru płatności Ceny za pobraniem.

b)      po zaksięgowaniu zapłaty Ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy - w przypadku wyboru jednego z pozostałych sposobów płatności

2.       Produkt wraz z paragonem (lub fakturą, jeśli Klient wybrał tę opcję w Formularzu Zamówienia) zostanie wysłany do Klienta w terminie wskazanym w Karcie Produktu, a w przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu wszystkie Produkty zostaną wysłane do Klienta w najdłuższym z terminów wynikających ze wszystkich Kart Produktów.

3.       Dostawa jest realizowana wyłącznie w Dni Robocze w godzinach od 8 do 16 na adres wskazany w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji

4.       Wydanie Produktu może nastąpić wyłącznie w miejscy znajdującym się na terytorium Polski.

§ 8

Rękojmia/Reklamacja

1.       Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca wyłączają na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego rękojmię z tytułu wad fizycznych i prawnych Produktu.

2.       Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta na podstawie art. 556 i następnych kodeksu cywilnego za wady fizyczne w rozumieniu art. 556 [1] kodeksu cywilnego oraz wady prawne Produktu w rozumieniu art. 556 [3] kodeksu cywilnego.

3.       Jeżeli wada fizyczna Produktu została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu Konsumentowi domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4.       Jeżeli Produkt ma wadę Konsument może:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny

b)      złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę.

5.       Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem wybranym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.       Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

7.       Jeżeli Produkt ma wadę Konsument może żądać także:

a)      wymiany Produktu na wolny od wad,

b)      usunięcia wady

8.       Sprzedawca ma obowiązek wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez niedogodności dla Konsumenta.

9.        Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Licencji wymagałoby nadmiernych kosztów.

10.   Konsument, który wykonuje uprawnienia z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt na adres: ul. Warszawska 227e, 05-092 Łomianki.

11.   Koszty wymiany lub naprawy Produktu na nowy ponosi Sprzedawca.

12.   Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą kwota ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się, ze żądanie to uznał za uzasadnione.

13.   Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

14.   Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, z tym że bieg terminu przedawnienia nie może skończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 13 niniejszego paragrafu.

15.   W terminach określonych w ust. 14 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Konsument żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

16.   W razie dochodzenia przez sądem lub sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

17.   Postanowienie ust. 16 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czy termin do wykonania innych uprawnień zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

18.   Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyklucza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

19.   Konsument przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących Produktu obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenia dla siebie korzystne Sprzedawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

20.   Jeżeli z powody wady prawnej Produktu Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności za które Sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy Sprzedaży, kosztów odebrania, przewozu, przechowania, i ubezpieczenia Produktu zwrotu dokonanych nakładów, w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

21.   Do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne Produktu stosuje się postanowienia ust. 14-18 niniejszego paragrafu, z tym że bieg terminu , o którym mowa w ust. 14 rozpoczyna się do dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

§ 9

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1.       Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży może zgodnie z art. 27 Prawa Konsumenckiego w terminie 14 Dni Kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art. 34. Ust. 2 i art. 35 Prawa Konsumenckiego.

2.       Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3.         Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik numer 2 Prawa Konsumenckiego lub załączniku numer 1 do Regulaminu, a także każdej innej zgodnej z prawem, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hiper@pspg.net.

4.       Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi w formie elektronicznej na adres e-mail Konsumenta podany w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

5.       Termin 14 dniowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest liczony od daty wydania Produktu Konsumentowi.

6.       W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

7.       Sprzedawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak iż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.

8.       Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdążenie nastąpi wcześniej.

9.       Konsument jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy Produkt w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

10.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11.   Prawo odstąpienia od Umowy Licencji nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie usług, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu  lub mająca krótki termin przydatności do użycia

d)      o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku

§ 10

Odpowiedzialność

1.       Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego Konsumentem za szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym Umowy Sprzedaży oraz Umowy tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Sprzedawcy.

2.       Jeżeli działanie lub zaniechanie Sprzedawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Sprzedawcy wynikającego z Regulaminu, w tym Umowy Sprzedaży lub Umowy, Klientowi niebędącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

3.       Postanowienie ust. 2 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

§ 11

Dane osobowe

1.       Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu Zamówienia jest Sprzedawca.

2.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi , w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.

3.       Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies wykorzystywanych przez Sklep znajduje się w polityce prywatności zamieszczonej na podstronie Sklepu pod adresem https://www.hipermarketbhp.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12

Pozasądowe sposoby

 rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1.       Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgodzi się, ze stanowiskiem Sprzedawcy, Konsument jest uprawniony do podania sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego lub zwrócić się do powołanego sądu o mediację lub arbitraż (ADR)

2.       Informacje o dostępie do procedur wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu znajduje się na podstronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz na stronach powiatowych (miejskich ) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności stanowi ochrona praw Konsumentów.

3.       W przypadku, gdy pozasądowe rozpatrywanie reklamacji nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego.

 

§ 13

Postanowienia Końcowe

1.       W razie sprzeczności Regulaminu z prawami Konsumenta wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności z Prawa Konsumenckiego postanowienia Regulaminu sprzeczne z prawem nie będą wiążące dla Konsumenta, a Sprzedawca podejmie działania lub zaniechania zgodne z powołanymi normami prawnymi.

2.       Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów.

3.       Klienci, którzy zawarli Umowę zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością wysłaną na adres e-mail na 14 dni zanim zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać.

4.       Klient akceptuje lub odmawia akceptacji zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Klient wypowiada Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Konsumenckiego.

6.       Do Regulaminu został sporządzony jeden załącznik który stanowi jego integralną część.

 

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

                                                                                                                                               [miejscowość i data]

 

[imię i nazwisko oraz adres Konsumenta]

 

                                                                                                                                               PSPG Polska sp. z o.o.

                                                                                                                                               [adres, telefon, e-mail]

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko Konsumenta] informuję o moim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej odnośnie [określenie Produktu], który został mi wydany w dniu [data].

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

Projekt i wykonanie Vega - tworzenie stron internetowych